Genel Bilgilendirme
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet gösteriyor ve önceliklerimiz arasına alıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması hakkında aydınlatma metni Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş olarak, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Madde kapsamında Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, aşağıda yer alan konularda aydınlatmayı gaye edinmiştir;

 • Veri sorumlusu olarak Şirket’in ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
 • Kişisel veri sahibinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer haklar,
İlgili kişinin hakları şunlardır;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etmek haklarına sahiptir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle aşağıdaki Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru Formu
Gizlilik Politikamız
Firmamız, verdiği hizmetlerde müşterileri ile ilgili özel bilgileri, yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgeleri, çalışmaya konu her türlü temin edilen verileri gizlilik prensibi gereği muhafaza etmektedir. Bu çerçevede geliştirilmiş bilgi güvenliği ve arşiv / kayıt prosedürleri oluşturulmuştur. Hem fiziki olarak, hem de elektronik ortamda tutulan verilerin korunması ve gizliliği, konuya özel prosedürler çerçevesinde sağlanmakta ve belirli dönemlerde iç denetimler ile uygunlukları denetlenmektedir. Şirketimiz web sitesi üzerinden form doldurularak paylaşılan bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Değerleme çalışması için müşterimizin paylaşmış olduğu bilgilerin gizlilik düzeyi karşılıklı imzalanan sözleşme ile belirlenmektedir.